پروازهای ورودی و خروجی هر کدام از ترمینال های فرودگاه مهرآباد
پروازهای ورودی و خروجی هر کدام از ترمینال های فرودگاه مهرآباد ترمینال ۱: پروازهای ورودی: هواپیمایی کیش ایر، هواپیمایی زاگرس، هواپیمایی وارش پروازهای خروجی: هواپیمایی کیش ایر، هواپیمایی زاگرس، هواپیمایی وارش ترمینال ۲: پروازهای ورودی: هواپیمایی کیش ایر، هواپیمایی زاگرس، هواپیمایی آتا، قشم ایر، هواپیمایی معراج، هواپیمایی کارون، ایران ایر، هواپیمایی ایران ایرتور، هواپیمایی وارش. پروازهای خروجی: هواپیمایی آتا، قشم ایر، هواپیمایی معراج، هواپیمایی کارون، ایران ایر، هواپیمایی ایران ایرتور. ترمینال ۴: پروازهای ورودی: ندارد. پروازهای خروجی: فلای پرشیا، هواپیمایی آسمان، هواپیمایی ماهان، هواپیمایی تابان، هواپیمایی کاسپین، هواپیمایی اترک، هواپیمایی پویا، هواپیمایی ساها، هواپیمایی سپهران، هواپیمایی پارس. ترمینال ۶: پروازهای ورودی: فلای پرشیا، هواپیمایی آسمان، هواپیمایی ماهان، هواپیمایی تابان، هواپیمایی کاسپین، هواپیمایی اترک، هواپیمایی پویا، هواپیمایی ساها، هواپیمایی سپهران، هواپیمایی پارس. پروازهای خروجی: ندارد.



سایر اعلانات